Obchodné podmienky a GDPR - REMMERS

Predaj a poradenstvo stavebnej chémie, farieb REMMERS
Ponúkame striekacie zariadenia, injektážne a šnekové pumpy

REMMERS REMMERS akcia

Obchodné podmienky a GDPR

CENA TOVARU:

V čase, keď si objednávate v tejto internetovej predajni tovar, pri každom produkte je uvedená kúpna cena.Kúpna cena je uvedená s DPH. Ceny uvedené na internetových stránkach  www.ps-sluzby.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetovej predajne. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo v prípade chýb v písaní a počítaní (preklepy). O takejto zmene kúpnej ceny Vás však budeme ihneď informovať a Vaša objednávka bude ďalej vybavovaná až po vyjadrení Vášho súhlasu so vzniknutými zmenami - ohľadom cien, alebo opisov tovaru na našej internetovej predajni. Vašu objednávku  vybavíme v takejto situácii až po  vzájomnej dohode, pričom právo odstúpiť od objednávky, resp. zmluvy, týmto nie je dotknuté.

DODACIE PODMIENKY:

1. Po obdržaní Vašej objednávky, Vám odošleme tovar v najkratšej možnej lehote, najneskôr však v termíne do 14 pracovných dní, pravdaže ak u výrobku nie je uvedené, že je na objednávku, prípadne vyššia doba dodania ktorá závisí od jednotlivých dodávateľov a my ju nevieme ovplyvniť. Pri objednaní viacerých produktov je v našej snahe odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom - ihneď k dispozícii , bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade prv a potom objednaný tovar - avšak v tomto prípade vám budú expedičné náklady - účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru. Druhá časť objednávky  sa doposiela na naše expedičné náklady!

2. Vašu zaslanú objednávku potvrdíme bezodkladne po jej doručení. Nami potvrdená objednávka sa považuje za záväznú. Po potvrdení objednávky je možné objednávku stornovať až po vzájomnej písomnej (mailovej) dohode.

3. Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacej doby. Ak dodávateľ nedodrží termín dodania /a to z rôznych nečakaných udalostí/. O tomto vás však budeme bezodkladne informovať. Našou snahou je podávať pravdivé infomácie. Po niekoľkoročných skúsenostiach vieme, že sa môže stať, že dodávateľ nedodrží termín dodania.
Napr., keď zahraničná firma nie je schopná pokryť dopyt a dodržať sľúbené termíny. Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme vám všetky dostupné riešenia, poskytneme vám všetky dostupné informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť, ako pokračovať ďalej vo veci vašej objednávky. Ak sú nové podmienky pre vás neprijateľné, máte možnosť od objedávky odstúpiť.

4.OSOBNÝ ODBER tovaru na adrese skladu: Prevádzkovateľ internetového obchodu Seman spol. s r.o. umožňuje svojím zákazníkom osobný odber tovaru na adrese skladu viď kontakty. Túto skutočnosť prosím uvedte do poznámky. V tomto prípade nie je možné platiť VOPRED.

Tovar je osobne predvedený  zaškoleným personálom, je názorne vysvetlené a použitie tovaru a tento predaj sa ďalej riadi všeobecne platnými Obchodnými podmienkami.

EXPEDIČNÉ NÁKLADY:

Naša spoločnosť zasiela tovar prostredníctvom spoločnosti GEIS popr. Slovenskou poštou.

- do 2kg/ks   =   6,-€ s DPH (5,-€ bez DPH) .

- do 5kg/ks   =   8,40,-€ s DPH (7,00,-€ bez DPH) .

- do 10kg/ks =   9,60-€ s DPH (8,00,-€ bez DPH) .

- do 20kg/ks =  12,00,-€ s DPH. (10,00,-€ bez DPH) .

- nad 20kg dohodou

- stroje a zariadenia v celkovej cene nad 1.000,-€ dodávame v celej SR osobne a bezplatne!

VRÁTENIE TOVARU:

Zákazník, fyzická (súkromná) osoba je v zmysle § 12 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Doporučujeme nás o tom úmysle vopred informovať telefonicky 0903 244 045 alebo e-mailom peterseman@ps-sluzby.sk . V prípade ak tovar vraciate do 7 pracovných dní od zakúpenia, uvedte prosím svoje číslo účtu kde si želáte zaslať peniaze za vrátený tovar. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru prijatý. Tovar musí byť nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe a všetkou dokumentáciou, ktorá Vám bola dodaná s tovarom (t. j. záručný list, návod na použitie, faktúra, resp. kópia faktúry a pod.).Tovar neposielajte na dobierku – nebude prevzatý.

Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru spolu s nákladmi spojenými s objednaním tovaru na Váš účet, ktorý uvediete, najneskôr do 5 (15) dní  odo dňa, kedy bol tovar vrátený na našu adresu Peter Seman, Brarislavská 2858/111, Piešťany 92101.

Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám zákazníka a nebol vadný, v zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zák. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY:

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná doba 24 mesiacov ak nie je inak určené výrobcom.
Plynúť začína dňom prevzatia a vyplatenia tovaru.

Počas tohoto obdobia budú všetky reklamované nedostatky a závady odstránené bezplatneProsím nemýľte si vrátenitovaru s reklamáciou. V prípade reklamácie je potrebné zaslať  údaje kde presne opíšete vadu tovaru a zaslať tovar späť, spolu s dokladom o zakúpení výrobku (kópia faktúry) na našu adresu: SEMAN spol. s r.o., Svrbická cesta 515/4, Sokolovce, 92231

Meno a Priezvisko, adresa dodania, kontaktné údaje (email a tel. číslo), číslo objednávky popr. číslo faktúry, názov produktu a hlavne podrobný popis reklamácie.

Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Vybavením reklamácie je odovzdanie opraveného výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo odôvodnené zamietnutie.

Zo záruky su vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním.
Zákazník je povinný dbať na bezpečné zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby sa počas prepravy nepoškodil.

Upozornenie: Zistenú vadu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase ako bola zistiná.

Ďalšie užívanie zapríčiní prehĺbenie vady a prípadné znehodnotenie tovaru.

Nemýlte si prosím záručnú dobu a životnosť výrobkov - sú to rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná intenzitou a spôsobom použitia a údržbou, to znamená, že nemusí byť rovnaká ako je záručná!

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov.


Pri objednávaní/registrácii budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti). Tieto údaje sú potrebné pre dodanie Vami objednaného tovaru na Vami zadanú adresu. Spoločnosť SEMAN spol. s r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov. Chceme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje nepoužívame na marketingové účely.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám podľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť SEMAN spol. s.r.o, so sídlom Svrbická cesta 515/4, 922 31 Sokolovce IČO:47985259,

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame tieto osobné údaje našich zákazníkov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, či vybavovania reklamácií. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu).

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:


· Kuriérske a prepravné spoločnosti
· Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
· Advokátske a právne kancelárie
· Súdy a orgány činné v trestnom konaní
· Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov v prípade plnenie zmluvy je po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva:

· na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
· na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili,
· na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.· Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

· na obmedzenie spracúvania,
· na prenositeľnosť údajov k inému prevádzkovateľovi
· podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 903 244 045, písomne na adrese Svrbická cesta 515/4, 922 31 Sokolovce alebo  e-mailom peterseman@ps-sluzby.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

V prípade požiadavky na informácie sa môžete na nás obrátiť telefonicky na čísle +421903244045, písomne na adrese Svrbická cesta 515/4, 922 31 Sokolovce alebo  e-mailom peterseman@ps-sluzby.sk.


 

G
M
T
Text-to-speech function is limited to 200 characters
G
M
T
Text-to-speech function is limited to 200 characters